Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik

Det här häftet innehåller information till dig som har ordinerats ELIQUIS® (apixaban) efter höft- eller knäledsplastik

Läs alltid bipacksedeln i läkemedelsförpackningen

Du kan hitta mer information på:

Du har fått det här häftet därför att din läkare har förskrivit ELIQUIS® för att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik.

ELIQUIS® kommer att spela en viktig roll medan du återhämtar dig, genom att förhindra att det bildas blodproppar. Det här häftet förklarar hur det går till och ger dig några verktyg som en hjälp under den här perioden. Du bör också läsa bipacksedeln i läkemedelsförpackningen.

Vad är venös tromboembolism (VTE)?

Ordet ”venös” talar om att något har samband med venerna (en typ av blodådror). En trombos uppstår när ett blodkärl, som transporterar runt blodet i kroppen, blir blockerat av en blodpropp (en tromb). Om en blodpropp lossnar från det ställe där den bildades och följer med blodet tills den fastnar i ett smalare blodkärl någon annanstans i kroppen, kallas det en emboli.


En djup ventrombos (DVT) är en blodpropp som bildas i de djupa venerna i benen, som löper genom musklerna i vaderna och låren.

En DVT kan blockera blodflödet i venen helt eller delvis och ge symtom av typen smärta, ömhet och svullnad i vaden, som ibland kan bli varm och röd. I vissa fall märks inga symtom och DVT:n diagnostiseras först om det uppstår en komplikation, som en lungemboli (propp i lungan).

Vid en lungemboli (LE) bryter sig en del av en blodpropp från en DVT loss och transporteras till de smalare kärlen i lungorna och fastnar där. Detta leder till att den blockerar blodflödet till en del av lungan. Symtomen på en LE är bröstsmärta och andnöd och kräver omedelbar behandling. Om du skulle känna av sådana symtom måste du genast kontakta läkare eller sjukvården.

Venös tromboembolism (VTE) är en term som omfattar både DVT och LE.

Vad är orsaken till VTE?

Blodets koagulation är en naturlig process som stoppar blödningar. Benmusklernas rörelser hjälper till att pressa tillbaka blodet genom de djupa benvenerna till hjärtat, så att ett normalt blodflöde upprätthålls.

Om blodet börjar flöda långsammare genom venerna kan det koagulera och bilda blodproppar. Detta händer oftare under perioder med nedsatt rörlighet, som under och efter en operation. Risken för sådana blodproppar ökar också efter en större operation, eftersom blodets levringsförmåga ökar när kroppen försöker stoppa blodförlusten och läka de blodkärl som skadades under operationen.Även om inte alla opererade får en blodpropp, kan vissa typer av VTE vara allvarliga. Det är verkligen viktigt att försöka förhindra att dessa blodproppar överhuvudtaget bildas.

Hur kan vi förebygga VTE?

Vi kan minska risken för VTE på följande sätt:

Stödstrumpor:

Strumporna motverkar blodet från att ansamlas i de djupa venerna. På så sätt hjälper de till att upprätthålla det normala blodflödet.

Ben- och fotrörelser:

Din sjukgymnast ger dig ett träningsprogram som du ska följa efter operationen. Genom att träna fot- och benmuskler hjälper du till att upprätthålla ett normalt blodflöde i de djupa venerna. Sträck och böj på fötterna så ofta du kan, bäst är att stå upp och göra tåhävningar om du kan.

Rikligt med dryck:

Genom att se till att kroppen har tillräckligt med vatten kan man minska risken för blodproppar.

Pumpstövlar (intermittent pneumatisk kompression; IPC):

Den här metoden används bara av vissa patienter medan de är kvar på sjukhuset. Om patientens rörlighet är svårt nedsatt, kan man använda dessa ”stövlar” för att klämma till om benmusklerna (genom att omväxlande pumpa upp och tömma stövlarna) och på så sätt upprätthålla ett normalt blodflöde.

Blodförtunnande medel (antikoagulantia):

Dessa läkemedel minskar blodets levringsförmåga så att det blir mindre risk för blodproppar. Vissa medel ges som injektioner, medan andra tas som tabletter eller kapslar.

Din läkare kan ha valt ut en eller flera av dessa förebyggande åtgärder för att minska risken för VTE.

Om ELIQUIS®:

Varför har din läkare skrivit ut ELIQUIS® till dig?ELIQUIS® används till vuxna patienter för att förhindra att det bildas blodproppar efter höft- eller knäledsplastik.

ELIQUIS® innehåller den aktiva substansen apixaban och tillhör en grupp av läkemedel som kallas antikoagulantia (blodförtunnande läkemedel).

ELIQUIS® hjälper till att förhindra att det bildas blodproppar genom att blockera ett av de ämnen som gör att blodet koagulerar (faktor Xa).

Hur ska ELIQUIS® tas?

Du ska alltid ta ELIQUIS® exakt enligt läkarens anvisningar. Om du är osäker ska du rådfråga din läkare eller apotekspersonalen.

Den vanliga dosen för ELIQUIS® är en 2,5 mg-tablett två gånger om dagen, till exempel en på morgonen och en på kvällen. Försök att ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag.

Du ska svälja ELIQUIS®-tabletten med ett glas vatten. Du kan ta den med eller utan mat. ELIQUIS®-tabletten går även att ha i en dosett.

Hur länge pågår ELIQUIS®-behandlingen?

Hur länge behandlingen pågår beror på vilken typ av operation du har genomgått. Följ alltid läkarens anvisningar. Sluta inte ta ditt läkemedel utan att din läkare sagt så. Tala alltid om för din läkare, tandläkare och sjuksköterska att du tar ELIQUIS®.

Frågor och svar:

Vad ska jag göra om jag glömmer en dos?

Om du glömmer att ta en dos av ELIQUIS® ska du ta tabletten så fort du kommer på det, sedan ta nästa ELIQUIS®-tablett på den vanliga tiden, och därefter fortsätta som vanligt. Om du känner dig osäker ska du fråga din läkare eller apotekspersonalen.


Vad ska jag göra om jag har tagit för mycket ELIQUIS®?

Tala genast om för din läkare om du har tagit mer än den ordinerade dosen av ELIQUIS®. Ta med läkemedelsförpackningen till läkaren, även om det inte finns några tabletter kvar. Om du tar mer ELIQUIS® än rekommenderat löper du ökad risk för blödningar.

Saker att tänka på när du tar ELIQUIS®

Tänk på att berätta för din läkare om du tar några andra läkemedel, inklusive receptfria läkemedel och naturläkemedel (t.ex. johannesört). Vissa läkemedel och kosttillskott kan störa den koagulationshämmande effekten av ELIQUIS® och antingen öka risken för blödningar eller göra att läkemedlet får sämre effekt. Du hittar en fullständig lista över läkemedel som kan påverka ELIQUIS® i bipacksedeln i läkemedelsförpackningen.

Du ska inte ta ELIQUIS® om du är gravid, ammar eller har en leversjukdom eller blödningsrubbning. Kom därför ihåg att berätta för din läkare om något av detta gäller dig.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan ELIQUIS® orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Precis som andra liknande läkemedel (blodförtunnande medel) kan ELIQUIS® orsaka blödningar som kan bli livshotande. Det kan hända att blödningen inte märks, men den kan ändå leda till anemi (”blodbrist” – ett tillstånd med lågt blodvärde som kan ge bland annat trötthet, yrsel och/eller blekhet).

Övriga vanliga biverkningar är blåmärken, blod i urinen (som färgar den skär eller röd) och illamående.

Du hittar en fullständig lista över möjliga biverkningar i bipacksedeln i ELIQUIS®-förpackningen.

Berätta för din läkare eller för apotekspersonalen om du upplever några biverkningar, även om de inte finns med i bipacksedeln eller i detta häfte.

Lycka till med din rehabilitering!

ELIQUIS®: Förskrivningsinformation

Eliquis® tillhör en grupp läkemedel som kallas antikoagulantia (blodförtunnande). Detta läkemedel bidrar till att förhindra att blodproppar bildas genom att blockera faktor Xa som är en viktig komponent vid levring av blodet. Den verksamma substansen i Eliquis® heter apixaban. Eliquis® finns som filmdragerade tabletter i styrkan 2,5 och 5 mg. Eliquis® används till vuxna: 1. För att förhindra att blodproppar (djupa ventromboser, DVT) bildas efter höft- eller knäledsoperationer. 2. För att förhindra att blodproppar bildas i hjärtat hos patienter med oregelbunden hjärtrytm (förmaksflimmer) och ytterligare minst en riskfaktor. Blodproppar kan lossna och transporteras till hjärnan och där orsaka en stroke, eller till andra organ och förhindra normalt blodflöde till dessa organ. 3. För att behandla blodproppar i benens vener (djup ventrombos) och i blodkärlen i lungorna (lungemboli) och för att förebygga att blodproppar återkommer i blodkärlen i benen och/eller lungorna. Använd inte Eliquis® om: du är allergisk mot apixaban eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel, du blöder mycket, du har en sjukdom i ett organ i kroppen som ökar risken för allvarlig blödning (såsom pågående eller nyligen inträffat sår i mage eller tarm, nyligen inträffad blödning i hjärnan), du har en leversjukdom som leder till ökad blödningsrisk (hepatisk koagulopati), du tar mediciner för att förhindra blodproppar (t.ex. warfarin, rivaroxaban, dabigatran eller heparin), förutom vid byte av blodförtunnande behandling eller under tiden du har en ven- eller artärkateter och du får heparin för att hålla denna öppen, du har konstgjord hjärtklaff. För fullständig information om Eliquis®, läs noga bipacksedeln som medföljer förpackningen (se även www.fass.se). Denna text är baserad på bipacksedel från juni 2018.

Bristol-Myers Squibb AB, 08-704 71 00, www.bms.com/se

Pfizer, 08-550 52 000, www.pfizer.se