Integritetspolicy

Integritetspolicyns syfte

I enlighet med direktiv 95/46/EG och Personuppgiftslagen(1998:204) värnar Bristol-Myers Squibb om din personliga integritet och den relation vi har till dig. I denna integritetspolicy beskrivs de typer av personuppgifter som vi samlar in via denna webbplats, eventuella subdomäner och/eller kataloger, applikationer och funktioner samt all relaterad information eller meddelanden, inklusive e-postbrev (”webbplatsen”), hur vi kan komma att använda dessa uppgifter och vem vi kan dela uppgifterna med. Vår integritetspolicy beskriver också de åtgärder vi vidtar för att skydda dina personuppgifter. Vi informerar dessutom om hur du kan nå oss om du har frågor om vår integritetspolicy och om hur vi tillämpar den.
När du går in på och använder denna webbplats omfattas du av denna integritetspolicy, våra allmänna villkor, våra farmakovigilans-villkor samt alla tillämpliga lagar och förordningar. Alla användare uppmanas att noggrant läsa denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till dessa allmänna villkor, använd då inte denna webbplats och/eller lämna inte ut de relevanta personuppgifterna.
Genom att gå in på och använda denna webbplats intygar du att du, utan begränsningar eller förbehåll, fullständigt förstår, godkänner och samtycker till denna integritetspolicy.

Hur definieras ”personuppgifter” i vår integritetspolicy?

I denna integritetspolicy omfattar begreppet ”personuppgifter” alla uppgifter eller uppgiftsgrupper som identifierar eller som används av eller för Bristol-Myers Squibbs räkning för att, direkt eller indirekt, identifiera en individ. Vi kommer att använda dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy eller informera dig eller inhämta ditt samtycke om detta krävs enligt tillämpliga lagar och förordningar.

Information som vi samlar in och använder

A. Personuppgifter som du tillhandahåller

Vissa delar av webbplatsen kan kräva att du skickar in information för att Bristol-Myers Squibb ska kunna återkomma till dig och/eller ge dig åtkomst till specifikt innehåll/funktionalitet eller delta i en viss aktivitet. Du kan alltid välja att inte tillhandahålla den önskade informationen men detta kan förhindra din åtkomst till det specifika innehållet/funktionaliteten eller deltagandet i den särskilda aktiviteten.

I samband med detta samlar Bristol-Myers Squibb in vissa uppgifter automatiskt när du mottar ett e-postmeddelande från Bristol-Myers Squibb och/eller klickar på en länk i ett e-postmeddelande, till exempel om e-postmeddelandet har öppnats och om du har klickat på länken eller ej, samt det datum då detta skedde. Bristol-Myers Squibb kommer att använda dessa spårningstekniker på sätt som identifierar dig personligen.

Nedan listas sätten som du kan bli ombedd att tillhandahålla personlig information på samt vilka typer av personlig information det kan gälla. Dessutom listas hur Bristol-Myers Squibb kan använda informationen.

  • Användning av olika former av kontaktformulär
    Vid användning av någon form av kontaktformulär på webbplatsen så kan du bli ombedd att tillhandahålla information såsom namn, telefonnummer, epostadress, titel, arbetsplats m.m. Denna information används för att kunna svara på dina frågor och kommentarer.
  • Övrig funktionalitet på webbplatsen
    Det kan finnas övrig funktionalitet på webbplatsen där du kan bli ombedd att tillhandahålla information såsom namn, telefonnummer, epostadress, titel, arbetsplats m.m. Denna information används för att kommunicera med dig om denna funktionalitet och dess funktion.

B. Cookies

Cookies är små textfiler som placeras på din dator av webbplatser som du besöker. Cookies används i stor utsträckning för att webbplatser skall fungera eller fungera mer effektivt samt för att samla in användarinformation till webbplatsens ägare. I tabellen nedan listas de cookies som denna webbplats använder samt deras syfte.

Cookie

Namn

Syfte

Mer information

Site cookie Acceptance

bms-cookie- consentChecked
bms-cookie- accepted

Denna cookie används för att markera om en användare har godkänt användandet av cookies på webbplatsen

För att ångra godkännandet av användandet av cookies, ta bort denna cookie. Mer information om hur detta görs finns på www.aboutcookies.org

IDENTITY_SESSION

SP.NET_SessionId

Denna cookie används för att identifiera besökaren under ett besök vilket gör att vissa inställningar behålls under hela besöket. Denna cookie tas bort när webbläsaren stängs ner.

Denna cookie är nödvändig för att kunna navigera runt på webbplatsen och använda dess olika funktioner.

NetInsight

UnicaID

Dessa cookies avänds för att samla in information om hur besökare använder webbplatsen, något som används för att förbättra webbplatsen. Exempel på sådan information är antalet besökare, vilka sidor som besöks samt varifrån besökaren kommit.

 
 


De flesta webbläsare ger via inställningar användaren möjlighet att styra hur cookies får användas av besökta webbplatser. Mer information om cookies, såsom hur man kan kontrollera, ta bort och administrera befintliga cookies finns på www.allaboutcookies.org .

C. IP-adresser

En IP-adress är en unik identifiering som viss elektronisk utrustning använder för att identifiera och kommunicera med varandra på internet. När du besöker våra webbplatser kan vi få information om den IP-adress eller den utrustning du har använt för att ansluta dig till internet.

Uppgifter som vi delar med andra Vi säljer, hyr eller handlar inte med personuppgifter rörande våra användare genom vår webbplats. Vi lämnar inte heller ut personuppgifter på andra sätt än vad som beskrivs i denna integritetspolicy. Personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt och enligt tillämpliga lagar och förordningar. Vi kan dela dina personuppgifter med Bristol-Myers Squibbs närstående företag i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz, för de begränsade syften som fastställs i denna integritetspolicy. Vi kan också dela dessa uppgifter med tjänsteleverantörer så att de kan utföra databehandlingstjänster för vår räkning. Detta gäller endast databehandling och ska ske i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar (till exempel för att behandla onlineformulär för anmälan till evenemang eller för att administrera våra bloggar). Notera att några av dessa tjänsteleverantörer kan vara etablerade i länder utanför Europeiska unionen (EU), men att de kan garantera en lämplig skyddsnivå för dina personuppgifter, eller i länder utanför EU som inte tillhandahåller samma uppgiftsskydd som tjänsteleverantörer inom EU. I sådana fall kommer vi emellertid att ingå ett avtal med berörda tjänsteleverantörer om att de ska lämna tillräckliga skydds- och integritetsgarantier för att säkerställa en lämplig skyddsnivå för dina personuppgifter och garantera att dessa uppgifter lämnas ut i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar. Dessa tjänsteleverantörer har inte tillstånd att lämna ut information, utom i det fall detta är nödvändigt för att de ska kunna utföra tjänster för vår räkning eller uppfylla rättsliga krav. Vi kan dessutom lämna ut uppgifter om dig i följande fall: i) om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller enligt en rättslig process, ii) till svar på en begäran från brottsbekämpande myndigheter eller andra statliga myndigheter, eller iii) när vi anser att det är nödvändigt att lämna ut personuppgifter för att förhindra fysisk skada eller finansiell förlust eller i samband med en utredning av misstänkt eller faktisk olaglig verksamhet. Vi reserverar oss rätten att överföra de personuppgifter vi har för dig om vi säljer eller överför hela eller en del av vår verksamhet eller våra tillgångar och i enlighet med tillämpliga rättsliga krav. Om en sådan försäljning eller överföring skulle ske kommer vi att göra alla rimliga ansträngningar för att kräva att den person som informationen överförs till använder de personuppgifter som du har lämnat till oss via webbplatsen på ett sätt som är förenligt med vår integritetspolicy.

Hur vi skyddar personuppgifter Vi har infört administrativa, tekniska och fysiska garantier för webbplatsen i syfte att skydda mot förlust, missbruk eller otillåten användning, utlämnande av information, ändring eller radering av de personuppgifter som vi samlar in via vår webbplats i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.

Ändring av integritetspolicyn I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och förordningar får BMS när som helst göra ändringar och korrigeringar av de allmänna villkoren i denna integritetspolicy för användning av webbplatsen. Alla ändringar av villkoren i denna integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen. Du är bunden av sådana ändrade villkor och vi rekommenderar därför att du regelbundet följer upp dessa allmänna villkor.

Tillgång till samt korrigering och radering av personuppgifter Om lagen så kräver ger vi användarna i) tillgång till de personuppgifter som de lämnar via webbplatsen, och ii) möjlighet att granska, korrigera och radera sådana personuppgifter. Du är välkommen att kontakta oss om du vill uppdatera din kontaktinformation eller dina preferenser eller om du vill att dina personuppgifter ska raderas från sidor på webbplatsen eller om du önskar avsluta abonnemang på någon av de tjänster som erbjuds. Du når oss via e-post: infosverige@bms.com.

Ytterligare information – hur du kontaktar oss
Om du har frågor om våra informationsrutiner eller om du vill få en detaljerad förteckning över mottagarna av dina personuppgifter (Bristol-Myers Squibbs närstående företag inom EES eller tjänsteleverantörer) är du välkommen att kontakta oss via e-post: infosverige@bms.com.