Att förebygga blodproppar
efter höft- eller knäledsplastik

Det här häftet innehåller information till dig som har ordinerats
ELIQUIS® (apixaban) efter höft- eller knäledsplastik

Ta noga del av informationen i bipacksedeln

Du har fått det här häftet därför att din läkare har förskrivit Eliquis för att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik.

Eliquis kommer att spela en viktig roll medan du återhämtar dig, genom att förhindra att det bildas blodproppar. Det här häftet förklarar hur det går till och ger dig några verktyg som en hjälp under den här perioden. Du bör också läsa bipacksedeln i läkemedelsförpackningen. Den finner du även på fass.se. Du kan få mer information om behandlingen med Eliquis, praktiska råd och informationsmaterial på eliquispatient.se.

1. Blodpropp (tromb)
2. Ven


VAD ÄR VENÖS TROMBOEMBOLISM?

Ordet ”venös” talar om att något har samband med venerna (de blodådror som för blodet tillbaka till hjärtat). En trombos uppstår när ett blodkärl, som transporterar runt blodet i kroppen, blir blockerat av en blodpropp (en tromb). Om en blodpropp lossnar från det ställe där den bildades och följer med blodet tills den fastnar i ett smalare blodkärl någon annanstans i kroppen, kallas det en emboli.

En djup ventrombos (DVT) är en blodpropp som bildas i de djupa venerna i benen, som löper genom musklerna i vaderna och låren.

En djup ventrombos kan blockera blodflödet i venen helt eller delvis och ge symtom som smärta, ömhet och svullnad i vaden. Ibland blir vaden varm och röd, i andra fall märks inga symtom alls och DTV:n diagnostiseras först om det uppstår en komplikation, som en lungemboli (propp i lungan).


Vanliga symtom vid blodpropp i ett ben:

  • vaden svullnar och blir varm, ibland även rodnad eller missfärgad

  • benet kan kännas tungt

  • det värker i benet framför allt när man går och använder sin vadmuskel

  • vaden är öm och spänd om man klämmer på den

  • ytliga blodkärl på benet kan synas tydligare och kännas ömma

  • lätt feber

Det är viktigt att du får behandling för din blodpropp eftersom den annars kan lossna och föras till lungorna, vilket kan leda till att du får svårt att andas.

Vid en lungemboli bryter sig en del av en blodpropp från en djup ventrombos loss och transporteras till de smalare kärlen i lungorna och fastnar där. Detta leder till att den blockerar blodflödet till en del av lungan. Symtomen på en lungemboli är bröstsmärta, andnöd, hosta eller håll i sidan av bröstet när man andas. Om du skulle känna av sådana symtom måste du genast kontakta sjukvården.

Venös tromboembolism (VTE) är en term som omfattar både djup ventrombos och lungemboli.

Blodproppar som bildas i benens eller bäckenets vener kan lossna och följa med blodet för att sedan fastna i lungorna. Plötslig andnöd, hosta eller håll i sidan av bröstet när man andas kan tyda på att en blodpropp följt med blodet till lungorna och fastnat.

VAD ÄR ORSAKEN TILL VENÖS TROMBOEMBOLISM?

Blodets koagulation är en naturlig process som stoppar blödningar. Benmusklernas rörelser hjälper till att pressa tillbaka blodet genom de djupa benvenerna till hjärtat, så att ett normalt blodflöde upprätthålls. Om blodet börjar flöda långsammare genom venerna kan det koagulera och bilda blodproppar. Detta händer oftare under perioder med nedsatt rörlighet, som under och efter en operation. Risken för sådana blodproppar ökar också efter en större operation, eftersom blodets levringsförmåga ökar när kroppen försöker stoppa blodförlusten och läka de blodkärl som skadats under operationen.Även om inte alla som opereras får en blodpropp, kan tillståndet bli allvarligt för den som drabbas. Därför är det verkligen viktigt att försöka förhindra att dessa blodproppar överhuvudtaget bildas.

HUR KAN VENÖS TROMBOEMBOLISM FÖREBYGGAS?

Stillasittande, rökning och övervikt är några av de faktorer som kan öka risken att få en blodpropp. Man kan minska risken för blodpropp på följande sätt:

Ben- och fotrörelser: En fysioterapeut ger dig ett träningsprogram som du ska följa efter operationen. Genom att träna fot- och benmuskler hjälper du till att upprätthålla ett normalt blodflöde i de djupa venerna. Sträck och böj på fötterna så ofta du kan. Bäst är att stå upp och göra tåhävningar, om du kan.

Vikt: Om du är överviktig är det positivt om du kan minska din vikt.

Tobak: Undvik att röka.

Blodproppshämmande medel (antikoagulantia): Dessa läkemedel minskar blodets levringsförmåga så att risken för blodproppar minskar. Vissa medel ges som injektioner, medan andra tas som tabletter eller kapslar.

Din läkare kan ha valt ut en eller flera av dessa förebyggande åtgärder för att minska risken för venös tromboembolism. Diskutera med ditt vårdteam om det är något annat just du behöver tänka på för att minska risken för blodpropp.

OM ELIQUIS®


Varför har din läkare skrivit ut Eliquis® till dig?

Eliquis används till vuxna patienter för att förhindra att det bildas blodproppar efter höft- eller knäledsplastik.

Eliquis innehåller den aktiva substansen apixaban och tillhör en grupp läkemedel som kallas antikoagulantia (blodproppshämmande läkemedel).

Eliquis hjälper till att förhindra att det bildas blodproppar genom att blockera ett av de ämnen som gör att blodet koagulerar (faktor Xa).

Hur ska Eliquis® tas?

Du ska alltid ta Eliquis enligt läkarens anvisningar. Om du är osäker ska du rådfråga din läkare eller apotekspersonalen.

Vid förebyggande behandling av trombos i samband med höft- och knäplastik är den vanliga dosen för Eliquis en 2,5 mg-tablett två gånger om dagen, till exempel en på morgonen och en på kvällen. Försök att ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag.

Du ska svälja Eliquis-tabletten med ett glas vatten eller så kan du krossa och blanda den med vatten. Du kan ta den med eller utan mat. Eliquis-tabletten går bra att ha i en dosett.

Hur länge pågår Eliquis®-behandlingen?

Hur länge behandlingen pågår beror på vilken typ av operation du har genomgått. Följ alltid läkarens anvisningar. Sluta inte ta ditt läkemedel utan att din läkare sagt att du ska göra det. Tala alltid om för din läkare, tandläkare eller sjuksköterska, att du tar Eliquis.

FRÅGOR OCH SVAR


Vad ska jag göra om jag glömmer en dos?

Om du glömmer att ta en dos av Eliquis ska du ta tabletten så fort du kommer på det. Ta sedan nästa Eliquis-tablett på den vanliga tiden, och fortsätt därefter som vanligt. Om du känner dig osäker ska du fråga din läkare eller apotekspersonalen.

Vad ska jag göra om jag har tagit för mycket Eliquis®?

Tala genast om för din läkare om du har tagit mer än den ordinerade dosen av Eliquis. Ta med läkemedelsförpackningen till läkaren, även om det inte finns några tabletter kvar. Om du tar mer Eliquis än rekommenderat löper du ökad risk för blödningar.

Saker att tänka på när du tar Eliquis®

Tänk på att berätta för din läkare om du tar några andra läkemedel, inklusive receptfria läkemedel och naturläkemedel (t.ex. johannesört). Vissa läkemedel och kosttillskott kan störa den blodproppshämmande effekten av Eliquis och antingen öka risken för blödningar eller göra att läkemedlet får sämre effekt. Du hittar en fullständig lista över läkemedel som kan påverka Eliquis i bipacksedeln i läkemedelsförpackningen.

Du ska inte ta Eliquis om du är gravid, ammar eller har en leversjukdom eller blödningsrubbning. Kom därför ihåg att berätta för din läkare om något av detta gäller dig.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Eliquis orsaka biverkningar.

Du kan läsa mer om biverkningar i bipacksedeln som medföljer läkemedelsförpackningen.

Eliquis, liksom andra blodproppshämmande läkemedel, ökar risken för blödningar inklusive allvarliga sådana som kräver omedelbar läkarkontakt.

Andra förekommande biverkningar är blåmärken, blod i urinen (som färgar den rosa eller röd) eller näsblod. Även illamående kan förekomma. Vid oväntade blödningar ska du kontakta din läkare eller sköterska.

Lycka till med din rehabilitering!

ANTECKNINGAREliquis® tillhör en grupp läkemedel som kallas antikoagulantia (blodförtunnande). Detta läkemedel bidrar till att förhindra att blodproppar bildas genom att blockera faktor Xa som är en viktig komponent vid levring av blodet. Den verksamma substansen i Eliquis® heter apixaban. Eliquis® finns som filmdragerade tabletter i styrkan 2,5 och 5 mg. Eliquis® används till vuxna: 1. För att förhindra att blodproppar (djupa ventromboser, DVT) bildas efter höft- eller knäledsoperationer. 2. För att förhindra att blodproppar bildas i hjärtat hos patienter med oregelbunden hjärtrytm (förmaksflimmer) och ytterligare minst en riskfaktor. Blodproppar kan lossna och transporteras till hjärnan och där orsaka en stroke, eller till andra organ och förhindra normalt blodflöde till dessa organ. 3. För att behandla blodproppar i benens vener (djup ventrombos) och i blodkärlen i lungorna (lungemboli) och för att förebygga att blodproppar återkommer i blodkärlen i benen och/eller lungorna. Använd inte Eliquis®: om du är allergisk mot apixaban eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel, om du har en pågående blödning, om du har en sjukdom i ett organ i kroppen som ökar risken för allvarlig blödning (såsom pågående eller nyligen inträffat sår i mage eller tarm, nyligen inträffad blödning i hjärnan), om du har en leversjukdom som leder till ökad blödningsrisk (hepatisk koagulopati), om du tar mediciner för att förhindra blodproppar (t.ex. warfarin, rivaroxaban, dabigatran eller heparin), förutom vid byte av blodförtunnande behandling eller under tiden du har en ven- eller artärkateter och du får heparin för att hålla denna öppen eller om en slang förs in i blodkärlet (katererablation) för att behandla oregelbunden hjärtrytm (arytmi). Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar detta läkemedel: om du har en allvarlig njursjukdom, eller om du går i dialys, om du har problem med levern eller tidigare problem med levern, om du har en konstgjord hjärtklaff eller om du vet att du har en sjukdom som kallas antifosfolipidsyndrom (en störning i immunsystemet som ökar risken för att få blodproppar). För fullständig information om Eliquis®, läs noga bipacksedeln som medföljer förpackningen (se även www.fass.se).

Bristol Myers Squibb, 08-704 71 00. Pfizer AB, 08-550 52 000.

Version 4

432SE2008250 PP-ELI-SWE-1621 OKT 2020

1