Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Eliquis® orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

De mest vanliga biverkningarna som kan förekomma är olika typer av blödningar, bland annat:

  • i ögonen
  • i mage, tarm eller mörkt/svart blod i avföringen
  • blod i urinen (som färgar den skär eller röd)
  • blödning från näsan
  • blödning från tandköttet
  • blåmärken och svullnad

Precis som andra liknande läkemedel (blodförtunnande medel) kan Eliquis® bidraga till blödningar som kan kräva omedelbar läkarvård.

Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns här. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

Du kan även rapportera en biverkning till Bristol-Myers Squibb på 08-704 71 00 eller via e-post safety_sweden@bms.com.