Denna e-learning är framtagen för att på ett enkelt sätt gå igenom blodproppsskolans innehåll steg för steg. Ubildningen ger dig god kunskap om hur blodproppar bildas, vilka bakomliggande sjukdomar och faktorer det finns samt de vanligaste åtgärderna för att förhindra att blodproppar bildas. Efter varje avsnitt finns det frågor att besvara där du kan testa dig själv på innehållet.

Det är vår förhoppning att du ska känna dig trygg med den kunskap du fått i ämnet blodproppar efter du gått igenom denna utbildning.

Lycka till.


BLODPROPPSSKOLAN E-LEARNING: BLODFÖRTUNNANDE MEDICINER

Detta avsnitt går igenom olika behandlingar som förbygger att blodproppar bildas, praktiska råd vid behandling och livstilsfaktorer som kan åtgärdas för att minska risken för blodpropp.

Steg 1/17 - Vad är ett blodförtunnande läkemedel?

Om blodförtunnande läkemedel

Läkemedel som omnämns som ”blodförtunnande” förtunnar inte blodet utan minskar risken för uppkomst av blodpropp och hjälper blodets eget system att lösa upp redan uppkomna blodproppar. När du behandlas med blodförtunnade läkemedel är det viktigt med kunskap om dess verkan och eventuell biverkan. Det kan uppstå situationer som tillfälligt kan påverka läkemedlets effekt, exempelvis infektioner och kombinationer med andra läkemedel.

Steg 2/17 - Tips och råd vid behandling

Praktiska tips:

  • Ta dina tabletter regelbundet.
  • Ändra aldrig dosering på egen hand.
  • Meddela din mottagning om dina andra läkemedel ändras.
  • Meddela din mottagning om du får någon form av blödning.
  • Tala alltid om för läkare och tandläkare att du äter blodförtunnande tabletter.
  • Meddela i god tid den mottagning som sköter din medicinering om du ska opereras eller gå till tandläkaren.
  • Vid behandling med warfarin finns en hel del ytterligare råd att beakta, se speciellt informationsmaterial om warfarin.

Ring din mottagning vid frågor och tveksamheter!

Steg 3/17 - Så här sker behandlingen med blodförtunnande läkemedel

Behandling

När behandling med blodförtunnande läkemedel påbörjas är det viktigt med noggrann information kring den praktiska hanteringen och dosering av läkemedlet. Det kan bli aktuellt med blodprovskontroller under behandlingen, detta kommer du att få information om från den mottagning du behandlas på.

Informera alltid. Vid kontakt med sjukvård samt tandläkare tala alltid om att du behandlas med blodförtunnande läkemedel, då detta är viktigt att känna till inför olika undersökningar och behandlingar. Även infektioner och andra läkemedel kan påverka läkemedlets effekt och i dessa fall kan det bli aktuellt med extra blodprovskontroller.

Steg 4/17 - Skapa en rutin så att du inte glömmer tabletterna

Dosering

För att uppnå en så effektiv behandling som möjligt är det viktigt att du skapar dig en rutin som minskar risken att glömma tabletterna. Det är viktigt eftersom vissa blodförtunnande läkemedel snabbt försvinner ur kroppen och därmed ökar risken för stroke. Det är viktigt att tabletterna intas enligt anvisning. Bestäm tider som passar just din livssituation och vardag, t ex. att du tar tabletterna i samband med frukost eller middag på kvällen. Försök sedan att hålla dessa tider för att få en jämn koncentration av läkemedlet i blodet. För de som ordinerats warfarin föreligger bäst balans mellan skydd för proppar och risk för blödningar i intervallet av PK(INR) mellan 2-3 INR. Det är därför man strävar efter att ligga mellan dessa värden. (Måttet anger blodets förmåga att koagulera.)

Steg 5/17 - Om du ändå glömmer din tablett

Glömd tablett

Då det finns flera olika sorters blodförtunnande läkemedel varierar det hur du gör om du glömt att ta din tablett. Kontakta din behandlande mottagning om du är osäker på vad som gäller i ditt fall om du skulle ha glömt en tablett, alternativt läs även på instruktionerna till ditt läkemedel. Blir du osäker på om du har tagit en tablett överhuvudtaget bör du hoppa över, så att du aldrig riskerar att ta extra tabletter. Använd gärna en dosett som hjälpmedel. Andra former av påminnelser som att du ställer ett larm på din klocka eller mobiltelefon kan vara till god hjälp. Om du skulle glömma att ta tabletterna flera gånger under samma vecka, ska du kontakta din behandlande mottagning.

Steg 6/17 - Samtidig användning av andra läkemedel

Kombination med andra tabletter

En del läkemedel, även receptfria, och vissa naturläkemedel, kan påverka effekten av blodförtunnande läkemedel. Informera därför alltid din läkare eller tandläkare om att du använder blodförtunnande läkemedel.

Vid tillfällig värk eller feber bör du kontakta din behandlande mottagning för råd om vilka läkemedel som är lämpliga för dig, eftersom kombinationen med vissa värktabletter kan öka blödningsrisken, en generell översikt visas nedan.

På grund av en ökad blödningsrisk bör preparat innehållande acetylsalicylsyra (tex Trombyl, Magnecyl eller TREO) undvikas under behandling med warfarin. Även vid behandling med NOAK-preparat bör man vara extra försiktig och rådfråga sin läkare när man tar läkemedel innehållande acetylsalicylsyra.

Vid samtidig användning av antikoagulantia och NSAID-preparat (tex Voltaren, Ibuprofen och Ipren) bör man rådfråga den behandlande läkaren.

Läkemedel som innehåller paracetamol tex Panodil och Alvedon kan generellt sett användas vid tillfällig värk och feber.

Steg 7/17 - Kontakta din läkare om du planerar en graviditet

Vid graviditet

Är du kvinna och planerar en graviditet bör du ta kontakt med din behandlande läkare för diskussion kring byte av läkemedel, eftersom de flesta blodförtunnande läkemedlen kan vara olämpliga under en graviditet. Om du skulle bli gravid oplanerat så ta omedelbart kontakt med din behandlande mottagning.

Steg 8/17 - Du kan behöva justera dosen om du vårdas för annan sjukdom

Undersökningar och operationer

Ska du genomgå någon form av operation eller undersökning som tandläkarbesök, injektioner, punktioner, endoskopier (gastroskopi, koloskopi), akupunktur eller massage så ta kontakt med din behandlande mottagning i god tid för eventuell dosjustering av läkemedlet.

Steg 9/17 - Ditt läkemedel kan ge biverkningar

Biverkningar

Det finns en del kända biverkningar, några förekommande är illamående, diarré och blödningar. Drabbas du av illamående kan du prova att ta tabletterna med mat som fil eller yoghurt. Illamåendet är oftast övergående. Får du symtom som du misstänker kan vara en biverkan kontakta din behandlande mottagning.

Steg 10/17 - Blödning är en känd biverkning

Blödningar

Det kan uppstå blödningar vid normala koncentrationer av läkemedlet, som exempelvis blödning i ögonvitan, näsblödning, tarmblödning, tandköttsblödningar och blåmärken. Är du kvinna och i fertil ålder kan menstruationsblödningen bli kraftig vid behandling med blodförtunnande läkemedel. Kontakta din behandlande mottagning för rådgivning om detta händer dig. Med ökande värden av PK(INR) ökar också blödningsrisken. För varje ökning i enheter av PK(INR) ökar risken för blödningar. Personer äldre än 85 år har större risk för blödning än yngre.

Steg 11/17 - Uppsök akutmottagning om blödningen inte stannar av

Ökad risk för blödning

Om man även har andra sjukdomar kan det finnas en ökad risk för blödning, särskilt för dem med nedsatt njurfunktion, vissa blodsjukdomar eller avancerad leversjukdom. Annan samtida läkemedelsbehandling kan öka risken för blödning. Man ska vara särskilt försiktig vid samtidig användning av acetylsalicylsyra, NSAID, SSRI-preparat och nyare blodplättshämmare. Det finns också genetiska faktorer som kan öka risken för blödningar. Om du drabbas av någon form av blödning kan det bli aktuellt med extra kontroll av vissa blodprover för att säkerställa behandlingen. Vid blod i urinen, avföringen, blodig upphostning, blodig kräkning, eller svår, ovanlig huvudvärk eller någon annan blödning som inte själv stannar av, ska du uppsöka närmaste akutmottagning. Även vid kraftigt trauma (våld, slag) mot huvud och buk ska du uppsöka närmaste akutmottagning för att kontrollera att det inte uppstått en inre blödning.

Steg 12/17 - Berätta om din medicinering

Informera alltid

Läkemedel som omnämns som ”blodförtunnande” förtunnar inte blodet utan minskar risken för uppkomst av blodpropp och hjälper blodets eget system att lösa upp redan uppkomna blodproppar. När du behandlas med blodförtunnade läkemedel är det viktigt med kunskap om dess verkan och eventuell biverkan. Det kan uppstå situationer som tillfälligt kan påverka läkemedlets effekt, exempelvis infektioner och kombinationer med andra läkemedel.

Steg 13/17 - Bär ditt halsband med information om din behandling

Halsband och behandlingskort

Bär alltid ett halsband med information om att du behandlas med blodförtunnande läkemedel och om du har ett behandlingskort, ett så kallat patientkort, så ska du alltid förvara det i plånboken. Om något skulle drabba dig som gör att du inte själv kan berätta om dina aktuella läkemedel, så vet vårdpersonal hur du ska omhändertas med tanke på din behandling. Halsband, eventuellt behandlingskort och skriftlig information får du alltid i samband med insättning av ditt nya läkemedel. Informationen finns på flera olika språk och om du blir av med halsbandet kan du givetvis få ett nytt av din behandlande mottagning.

Steg 14/17 - Skapa rutiner som ger regelbundna kostvanor

Kost

En allsidig och varierad kost rekommenderas till alla rent generellt men för personer som behandlas med warfarin är det positivt om man kan ha så regelbundna kostvanor som möjligt. Effekten av warfarin påverkas av livsmedel som innehåller K-vitamin. Det finns framförallt i frukt, bär och grönsaker. Man behöver inte undvika någon mat när man behandlas med warfarin men det är att föredra om man kan ha ett jämt intag av grönsaker under veckan och att man inte äter stora mängder vissa dagar för att inte äta något frukt och grönt andra dagar.

Vad gäller NOAK-preparat så påverkas inte effekten hos dessa läkemedel av kosten men för ett av dessa preparat rekommenderas det att man tar läkemedlet i samband med måltid för att få optimal effekt. Läs på bipacksedeln som finns i läkemedelsförpackningen eller fråga din läkare så att du vet vad som gäller för just ditt läkemedel.

Steg 15/17 - Se inte din medicinering som ett hinder

Sport- och träningsaktiviteter

Blodförtunnande läkemedel ska inte ses som ett hinder, utan ska öka din trygghet och du ska leva som vanligt. Men det finns vissa aktiviteter som inte rekommenderas, däribland till exempel kampsport och djuphavsdykning då båda ökar risken för blödningar. Åker du utförsskidor bör du därför också tänka på att använda hjälm.

Steg 16/17 - Drick alkohol i måttliga mängder

Alkohol

Du kan dricka alkohol i måttliga mängder men blir du påverkad och skulle skada dig kan det leda till blödningar som kan bli allvarliga och svårbehandlade. Starksprit kan ge slemhinneskador och därmed öka blödningsrisken.

Steg 17/17 - Att tänka på vid resor

Resor

Vid alla resor inom eller utom landet, ta alltid med dig dina tabletter så att det räcker för hela resan och se till att ha med ditt eventuella behandlingskort/patientkort om du skulle behöva uppsöka sjukvård, samt bär alltid ditt halsband. I samband med flygresor, förvara tabletterna i handbagaget och i originalförpackningen så att det lätt framgår i säkerhetskontrollen vad det är för läkemedel du har med dig. Vid läkemedel som tas i injektionsform har apoteket speciell förskriven text som skall följa med på resan, ett intyg om att föra in och ut kanyler.

Se fler avsnitt i Blodproppsskolan

Det friska blodomloppet

Förmaksflimmer

Blodproppar

Klaffsjukdomar